Modular. Digital. Integriert. Vorgefertigt - Schlüsselfunktion von TGA-Verbundsystemen beim Modularen Bauen

Kirnats, Lev (Corresponding author); Gross, Dominik; van Treeck, Christoph Alban; Blankenbach, Jörg; Beetz, Jakob; Müller, Dirk

Aachen : BIM Center Aachen GmbH (2021)
Book (Brochure)

Identifier